سامانه پیش فروش واحدهای مسکونی شرکت تأمین مسکن فرهنگیان

ظرفیت فروش واحدهای پروژه هشتگرد تکمیل شده است.

شرایط فروش آتی متعاقباً اعلام می شود.