پروژه های در حال ساخت

ردیفنام پروژهمحل اجرازیربنا (مترمربع)تعداد واحددرصد پیشرفت
1کهنوجکرمان100000150040
2کوی زهراشیراز862404533
3فردیسالبرز16691932
4مجتمع تجاری نگین فارابیسنندج6461اخذ پروانه
تجاری الهیهقزویناخذ پروانه