اخبار مربوط به مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) پروژه فرهنگ شیراز بلوک B2

اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پروژه فرهنگ شیراز بلوک B2

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) پروژه فرهنگ کرج

اجرای اسکلت بتنی ( سقف وافل )

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) پروژه فرهنگ شیراز

اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ( سقف وافل )

مناقصه اجرای فونداسیون و تسطیح پروژه فردیس کرج

ردیف

شماره مناقصه

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل پاکات

1 99-6-3 اجرای فونداسیون و تسطیح پروژه فردیس کرج 1399/06/26 1399/07/05

مناقصه عملیات خاکبرداری ، حمل و تسطیح سایت A پروژه شیراز

ردیف

شماره مناقصه

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل پاکات

1 99-5-2 عملیات خاکبرداری ، حمل و تسطیح سایت A پروژه شیراز 1399/05/11 1399/05/25

مناقصه طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه فردیس استان البرز

ردیف

شماره مناقصه

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل پاکات

1 99-5-1 طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه فردیس استان البرز 1399/05/01 1399/05/11

مناقصه محدود انتخاب پیمانکار اجرای خاکبرداری و تسطیح پروژه مجتمع مسکونی فردیس کرج

ردیف

شماره مناقصه

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل پاکات

1 ف-1-98/10 خاکبرداری پروژه فردیس کرج 1398/10/18 1398/10/28

برنده مزایده 1-9-98 پژو پارس جناب آقای اسماعیل اسماعیلی

تجدید مزایده 1-9-98 مربوط به واگذاری دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات فایل پیوست.

شماره مزایده تاریخ ردیف نوع خودرو
98-9-1 7 دیماه 1398 1 پژو پارس TU5 مدل 91 سفید
2 سوزوکی ویتارا (اتومات) 2400cc مدل1390-سفید

مناقصه محدود بازنگری مطالعه و طراحی مراحل اول و دوم شیراز

شرکت تأمین مسکن فرهنگیان نسبت به واگذاری دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات زیر اقدام می­نماید.

شماره مزایده تاریخ ردیف نوع خودرو
98-9-1 16 آذر 1398 1 پژو پارس TU5 مدل 91 سفید
2 سوزوکی ویتارا (اتومات) 2400cc مدل1390-سفید