مدیر عامل گروه ساختمانی معلم با صدور حکمی مهندس محمد سجاد باتمانی را به عنوان مدیرعامل شرکت تأمین مسکن فرهنگیان و عضو هیأت مدیره این شرکت منصوب کرد.