شماره های داخلی سازمان

دفتر مدیریت واحد 202
مهندس دادبان 213-220
آقای رحمتی 215-216
آقای زکایی 217-218
مستقیم مدیرعامل 86084169
مستقیم دفتر 86084125 86081123
واحد حقوقی
آقایان حسینی و فرخزادی 211
خط تلفن شرکت
خط 1 86081765
خط 2 86083724
خط 3 86083762
فکس 86083829
برنامه ریزی و سیستم ها واحد 204
آقایان موسوی و نظری 301
خانم ایمانیان 240
اتوماسیون اداری فراگستر
فراگستر 42623
کد پشتیبانی 5200139
هیأت مدیره واحد 202
آقای والی نژاد 212
اداری و دبیرخانه واحد 205
آقای خادملو 232
خانم علی 233
حسابرسی داخلی واحد 205
آقای نجفی 231
آبدارخانه واحد 201
آقایان اسماعیلی و قنبری 207
واحد مالی  واحد 203
آقای باقری 221
آقای صفری 224
آقای رمضانی 222
خانم اسماعیل نژاد 223
آقای شعله پر 225
واحد فنی و اجرایی واحد 201
آقای رضانواز 201
آقای هدائیان 202
آقای آقائی 209
آقای سبحانی 402
خانم مختاری 208
آقای تسنیمی 205
خانم کوهی 210
واحد بازرگانی و املاک  واحد 204
خانم بختیاری 107
آقای طاهریان 243
خانم گودرزی 242