پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکمیل شده

پروژه 99 واحدی هشتگرد

  • نام پروژه: ۹۹ واحدی هشتگرد
  • محل اجرا: البرز
  • زیربنای کل: 14960 مترمربع
  • کاربری: مسکونی
  • واحدهای واگذارشده: 91
  • تعداد واحد: ۹۹ واحد
  • موقعیت: البرز