پروژه

پروژه هتل جنت اصفهان

محل اجرا: استان اصفهان

آدرس اصفهان ، خیابان کمال اسماعیل ، جنب مدرسه هراتی

مساحت زمین :2240 متر رمبع

زیربنای کل: 8311 متر مربع

کاربری :رفاهی

وضعیت: در حال انجام