پروژه های در حال ساخت

ردیفنام پروژهمحل اجرازیربنا (مترمربع)تعداد واحددرصد پیشرفت
1پروژه الهیه مشهدمشهد5000032430
2کوی زهراشیراز862404533
3فردیسالبرز16691932