پروژه های در حال ساخت

ردیفنام پروژهمحل اجرازیربنا (مترمربع)تعداد واحددرصد پیشرفت
1فرهنگ خراسان رضویمشهد15872211480
2فرهنگ شیراز بلوک Aشیراز300091533
3فرهنگ شیراز بلوک Bشیراز564173001
4فرهنگ فردیس کرجالبرز16691935
5هتل جنت اصفهاناصفهان831161