پروژه های در حال ساخت

ردیفنام پروژهمحل اجرازیربنا (مترمربع)تعداد واحددرصد پیشرفت
1فرهنگ خراسان رضویمشهد15872211480
2فرهنگ شیراز بلوک Aشیراز300791689
3فرهنگ شیراز بلوک Bشیراز564173242
4فرهنگ فردیس کرجالبرز168771126
5هتل جنت اصفهاناصفهان76003983