پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکمیل شده

پروژه 30 واحدی بهارستان 1 اصفهان

  • محل اجرا: اصفهان
  • زیربنای کل: 1950 مترمربع
  • کاربری: مسکونی 30 واحدی
  • واحدهای واگذارشده: 30
  • موقعیت: اصفهان