پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکمیل شده

پروژه 24 واحدی باران ساحلی مازندران

  • محل اجرا: مازندران
  • زیربنای کل: 3500 مترمربع
  • کاربری: مسکونی 24 واحد
  • واحدهای واگذارشده: 24 واحد
  • تعداد واحد: 24
  • موقعیت: مازندران